adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Új Start Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012579

Adószám: 18975154-1-42

Honlap: www.ujstartalapitvany.hu

Email elérhetőség: info@ujstartalapitvany.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (Áfatörvény)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)
 • 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

 1. Honlappal kapcsolatos adatkezelések
 1. kapcsolatfelvétel (honlap)
Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
Személyes adatok köreNév, email cím, üzenet tartalma  
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató és levelezési rendszer szolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

b. kapcsolatfelvétel emailben

Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás email formájában
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím  
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: levelezési rendszer szolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben

c. aktuális hírhez hozzászólás írása

Adatkezelés céljaAktuális hírhez hozzászólás írása  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriáiHozzászólást író személy  
Személyes adatok köreNév, email cím, honlap, hozzászólás tartalma  
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hozzászólást író személy
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud hozzászólást írni

II. Adományozottakkal kapcsolatos adatkezelések

  d. ösztöndíj programmal kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelés céljaÖsztöndíj programmal kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiÖsztöndíjas, szülő/gyám  
  Személyes adatok köreÖsztöndíjas: név, születési hely és idő, anyja neve, bankszámla száma, bankszámla tulajdonos neve, OM azonosító Szülő/gyám: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, aláírása
  Adatmegőrzési időA program lezárását követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ösztöndíjas, szülő/gyám
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud az ösztöndíj programban részt venni

  e. ösztöndíjasok beszámolójával kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelés céljaÖsztöndíjasok beszámolójával kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiÖsztöndíjas  
  Személyes adatok köreNév, beszámoló tartalma, bizonyítvány tartalma, hiányzásokról nyilvántartás, iskola neve, osztály adatok
  Adatmegőrzési időA program lezárását követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: e-learning platform szolgáltatója: (Classroom) Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ösztöndíjas  
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud az ösztöndíj programban részt venni

  f. táborok szervezésével kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelés céljaTáborok szervezésével kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklet
  Az Érintettek kategóriáiTáborban részt vevő gyermek, szülő/gyám  
  Személyes adatok köreNév, oktatási azonosító, születési hely és idő, anyja neve, TAJ szám, diákigazolvány adatai, egészségügyi nyilatkozat (betegségek, allergia), szülő/gyám elérhetősége
  Adatmegőrzési időA tábor befejezését követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe   Amennyiben a tábor pályázat keretében valósul meg, a pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a pályázatot kiíró szervezet felé.
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a táborban részt vevő gyermek, szülő/gyám
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud a táborban részt venni

  g. szemüveg programmal kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelés céljaSzemüveg programmal kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiAdományozott, szülő/gyám  
  Személyes adatok köreNév, születési idő, lakcím, telefonszám, email cím, vizsgálati eredmény
  Adatmegőrzési időA szemüveg program lezárását követő 5. év végéig
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe   Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a szemvizsgálatot végző optika felé, melyről Adatkezelő egyedi tájékoztatást nyújt.
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozott, szülő/gyám
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud a szemüveg programban részt venni

  h. krízis programmal kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelés céljaKrízis programmal kapcsolatos adatkezelés  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiAdományozott, szülő/gyám  
  Személyes adatok köreNév, életkor, nem, cipőméret, szülő/gyám neve és címe, személyes adomány átvételéről szóló elismervény tartalma (név, átvétel helye és ideje, aláírás)
  Adatmegőrzési időA krízis program lezárását követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe   Az adomány átadásához az Adatkezelő külső szervezetet is igénybe vehet, mely esetben Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a külső szervezet felé. Erről az Adatkezelő minden esetben egyedi tájékoztatást nyújt.
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozott, szülő/gyám
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud a krízis programban részt venni
  1. kép-, videófelvétel készítése és felhasználása adományozott felnőttről
  Adatkezelés céljaKép- és/vagy videófelvétel készítése adományozott felnőttről az adomány átadása során, és felhasználása az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein a programok népszerűsítése céljából
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
  Az Érintettek kategóriáiAdományozott felnőtt  
  Személyes adatok köreNév, kép- és/vagy videófelvétel  
  Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)   Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a közösségi média felületek (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google Business Profile) szolgáltatói felé.
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozott felnőtt
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein nem jelenik a kép- és/vagy videófelvétele

  j. kép-, videófelvétel készítése és felhasználása adományozott gyermekről

  Adatkezelés céljaKép- és/vagy videófelvétel készítése adományozott gyermekről az adomány átadása során, és felhasználása az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein a szolgáltatás népszerűsítése céljából
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás; különös tekintettel a GDPR (38) Preambulum bekezdésére
  Az Érintettek kategóriáiAdományozott gyermek, szülő/gyám  
  Személyes adatok köreNév, gyermek kép- és/vagy videófelvétele, szülő/gyám neve
  Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)   Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a közösségi média felületek (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google Business Profile) szolgáltatói felé.
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozott gyermek, szülő/gyám
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein nem jelenik meg a gyermek kép- és/vagy videófelvétele

  III. Adományozókkal kapcsolatos adatkezelések

  k. szerződéskötés adományozókkal

   Adatkezelés céljaSzerződés megkötése adományozó személlyel  
   Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. Hatodik könyv Második rész (A szerződés általános szabályai)
   Az Érintettek kategóriáiAdományozó  
   Személyes adatok köreJogi személy: Név, cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám, képviselő neve, aláírás Természetes személy: Név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, aláírás
   Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
   AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
   CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
   Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozó  
   Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

   l. kép-, videófelvétel készítése és felhasználása adományozóról

   Adatkezelés céljaKép- és/vagy videófelvétel készítése adományozóról, és felhasználása az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein a programok népszerűsítése céljából
   Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
   Az Érintettek kategóriáiAdományozó  
   Személyes adatok köreNév, kép- és/vagy videófelvétel  
   Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
   AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
   CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)   Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a közösségi média felületek (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google Business Profile) szolgáltatói felé.
   Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozó  
   Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein nem jelenik a kép- és/vagy videófelvétele

   IV. Önkéntesekkel kapcsolatos adatkezelések

    m. jelentkezés önkéntesnek

    Adatkezelés céljaJelentkezés önkéntesnek honlapon keresztül  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriáiÖnkéntesnek jelentkező személy  
    Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím  
    Adatmegőrzési időAz önkéntesség megszűnését követő 5. év végéig
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)Google űrlap szolgáltatója: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az önkéntesnek jelentkező személy
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud önkéntesnek jelentkezni

    n. szerződéskötés önkéntesekkel

    Adatkezelés céljaSzerződés megkötése önkéntesekkel  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. Hatodik könyv Második rész (A szerződés általános szabályai)
    Az Érintettek kategóriáiÖnkéntes  
    Személyes adatok köreNév, születési hely és idő, lakóhely, adószám, TAJ szám, aláírás, kiküldetési rendelvény esetén a rendelvényen szereplő adatok
    Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az adományozó  
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

    o. kép-, videófelvétel készítése és felhasználása önkéntesről

    Adatkezelés céljaKép- és/vagy videófelvétel készítése önkéntesről, és felhasználása az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
    Az Érintettek kategóriáiÖnkéntes  
    Személyes adatok köreNév, kép- és/vagy videófelvétel  
    Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: NetMasters Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522)   Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a közösségi média felületek (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google Business Profile) szolgáltatói felé.
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az önkéntes  
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületein nem jelenik a kép- és/vagy videófelvétele

    V. Alapítványi tagokkal kapcsolatos adatkezelések

    p. alapítványi tagság keletkezése, megszűnése

    Adatkezelés céljaAlapítványi tagság keletkezése, megszűnése  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. 3:383. §
    Az Érintettek kategóriáiAlapítványi tag  
    Személyes adatok köreNév, lakcím, anyja neve, aláírás  
    Adatmegőrzési időAz alapítványi tagság megszűnését követő 5. év végéig
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az alapítványi tag  
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud az alapítványba belépni

    q. kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvezés, jelenléti ív vezetése

    Adatkezelés céljaKuratóriumi ülésről jegyzőkönyvezés, jelenléti ív vezetése
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. 3:399. § (2) bekezdés
    Az Érintettek kategóriáiAz ülésen részt vevő személy  
    Személyes adatok köreNév, hozzászólás tartalma, aláírás  
    Adatmegőrzési időAz alapítvány megszűnését követő 5. év végéig  
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ülésen részt vevő személy
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a ülésen jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készíteni

    VI. Egyéb adatkezelések

    r. számlázás

    Adatkezelés céljaSzámla kiállítása  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése
    Az Érintettek kategóriáiÜgyfél  
    Személyes adatok köreNév, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím
    Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201)könyvelés: KP KH Alapítvány (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.)   Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél  
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

    s. fizetés

    Adatkezelés céljaFizetéssel kapcsolatos adatkezelés  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
    Az Érintettek kategóriáiÜgyfél  
    Személyes adatok köreNév, cégnév (cég esetén), bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje
    Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: online bankkártyás fizetés szolgáltatója: PayPal (Europe) S.à r.l. (székhely: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg RCS, Luxemburg B 118 349)   A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként az Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585). A Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.otpbank.hu/portal/
    hu/adatvedelem
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél  
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást

    t. szerződéses kapcsolattartás

    Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

    Adatkezelés céljaAz Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek  
    Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy
    Személyes adatok köreNév, beosztás, telefonszám, email cím  
    Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe   Amennyiben pályázás esetén árajánlat vagy teljesítésigazolás továbbítása szükséges, akkor az Adatkezelő részéről a szerződéses kapcsolattartó adatai továbbításra kerülhetnek a pályázatot kiíró szervezet felé. Erről az Adatkezelő minden esetben egyedi tájékoztatást nyújt.
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása a partner kapcsolattartója
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel egyeztetni mint Partnerrel

    u. közösségi oldalakon való kommunikáció

    Adatkezelés céljaKözösségi oldalakon való kommunikáció  
    Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
    Az Érintettek kategóriáiKözösségi oldalon regisztrált személy  
    Személyes adatok köreNév, nyilvános profiladatok  
    Adatmegőrzési időAz adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatója az irányadó
    AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
    CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
    Adatok forrásaA személyes adatok forrása a regisztrált személy
    Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon

    VI. Honlap adatkezelése

    A Honlap sütiket használ.

    A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

    A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

    A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

    A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

    Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

    VII. Közösségi média

    Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldal(ak)on.

    A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

    Közösségi oldal:Adatkezelő neve:Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
    FacebookMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: Merrion Road, Dublin 4 D04 X2K5, Írország)https://www.facebook.com/privacy/explanation
    InstagramMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: Merrion Road, Dublin 4 D04 X2K5, Írország)https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
    TikTokTikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország)https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu
    YouTubeGoogle Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
    Google Business ProfileGoogle Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1  

    Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

    VIII. Az adatokhoz való hozzáférés

    Az Adatkezelő hozzáfér a személyes adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges mértékben.

    IX. Adatbiztonsági intézkedések

    Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

    X. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

       Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
     Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.  
     Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő: milyen személyes adataitmilyen jogalaponmilyen adatkezelési cél miattmennyi ideig kezeli kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataitmilyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.  
     Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).  
     Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapjaÖn a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellena személyes adatait jogellenesen kezeltéka személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kella személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
     Korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozásátaz Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).  
     Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  
     Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  
     Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  

     XI. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

      Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
      Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu   honlap: www.naih.hu  
      Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek  

      XII. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

       Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

       Budapest, 2024. április 9.

       Sütik megváltoztatása

       A lenti gombra kattintva módosíthatod a sütivel kapcsolatos beállításaidat